Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Nước ta “đang phát triển�? tới đâu ?

Như vậy những nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp chiếm tỷ tr�?ng cao nhất (63,6%), tức là gần 2/3; còn các nước có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao chỉ chiếm trên 1/3, trong đó những nước có thu nhập cao chỉ chiếm 18,7%. Những nước có thu nhập thấp tập trung chủ yếu ở châu Phi, sau đó là châu �?, châu �?ại Dương. Những nước có thu nhập trung bình thấp tập trung nhi�?u ở châu �?, tiếp đến là châu Mỹ (chủ yếu là Trung và Nam Mỹ), châu Phi, châu Âu, châu �?ại Dương - nhìn chung là rải tương đối đ�?u ở các châu lục. Những nước có thu nhập trung bình cao tập trung ở châu Mỹ, tiếp đến là châu Âu, còn các châu lục khác ít hơn nhi�?u. Những nước có thu nhập cao tập trung chủ yếu ở châu Âu, một số nước công nghiệp mới ở châu �?, một số nước ở châu Mỹ và vài nước ở châu �?ại Dương, còn châu Phi không có đại diện nào.

Không có nhận xét nào: